Stavebné povolenie

Nestrácajte čas po úradoch! Ponúkame Vám možnosť zastupovania pri kontakte so stavebným úradom, mestom, obcou a inými orgánmi potrebnými k výstavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu.


Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Ponúkame kompletné inžinierske služby. Vybavíme za Vás náležitosti súvisiace s prípravou, vyprojektovaním aj realizáciou stavby.

Aby ste si vedeli bližšie predstaviť komplexnosť našich ponúkaných služieb, na nasledovných riadkoch Vám priblížime, čo všetko treba pre vybavenie stavebného povolenia.


Čo obsahuje žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti, ktorá podľa zákona č. 453/2000 Z.z. § 8 obsahuje:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka

 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania

 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta

 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou

 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach

 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

Prílohami ku žiadosti o stavebné povolenie sú:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej

 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním

 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje

 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Takisto treba navštíviť nasledovné úrady a získať od nich vyjadrenia:

 • Vodárenský podnik – potrebný je súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu (prípadne realizácie žumpy resp. čističky odpadových vôd)

 • Energetické závody – potrebný je súhlas s napojením domu na elektrinu

 • Distribútor plynu – súhlas s napojením domu na plyn (prikladá sa, ak budeme vykurovať plynom)

 • Pozemkový úrad – súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu

Je potrebné doložiť súhlas majiteľov susednej stavby alebo pozemku resp. stavieb a pozemkov.Čo sa deje po podaní žiadosti

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku, má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a stavebný úrad pozve všetkých jeho účastníkov na obhliadku miesta stavby.

V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Čiže do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť a je nutné o neho opätovne požiadať.
Kedy treba žiadať o stavebné povolenie

Žiadať o stavebné povolenie je nutné v nasledovných prípadoch:

 • keď má stavba viac ako 25m zastavanej plochy

 • keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe pokiaľ je hlbšia ako 3,0 m)

 • keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou)

 • pri zateplení stavby (vyžaduje sa aj statický posudok a projekt požiarnej ochrany)

 • pokiaľ sa menia nosné steny v objekte (vyžaduje sa aj statický posudok)

 • pokiaľ sa mení tvar strechy (ide o zásah do nosných konštrukcií)

V ostatných prípadoch stačí ohlásenie stavebnému úradu.Projekty rodinných domov

Projekt na mieru presne podľa vašich predstáv a požiadaviek podľa najnovších platných noriem, ktoré Vám zaručia ekologické a hlavne ekonomické bývanie. Individuálne riešenie s osobným prístupom architekta za výbornú cenu.

Ak nájdete taký hotový projekt, ktorý vám vyhovuje, odporúčame vám toto riešenie - šteríte tak čas aj peniaze. V niektorých prípadoch však je lepšie si dať vypracovať individuálny projekt rodinného domu na mieru. Za približne 3-5% ceny stavby dostanete jedinečný projekt, ktorý vyťaží maximum z vášho pozemku a bude mať pre vás ideálne riešenie vnútornej dispozície.

Viac info na www.rodinny-dom.eu

Našim cieľom je Vaše stavebné povolenie!

Nestrácajte čas po úradoch!